Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Neu mot thuong gia nhan duoc mot khoan vay de tai tro cho lo hang cua minh, anh ta se tra cho nguoi cho vay mot khoan tien bo sung de doi lay bao lanh cua nguoi cho vay de huy khoan vay neu lo hang bi danh cap hoac bi mat tren bien. Vao khoang nam 800 TCN, cu dan cua Rhodes da tao ra ‘trung binh chung’. Dieu nay cho phep cac nhom nguoi ban tra tien de dam bao hang hoa cua ho duoc van chuyen cung nhau. Phi bao hiem thu duoc se duoc su dung de hoan tra cho bat ky thuong gia nao co hang hoa bi vut bo trong qua trinh van chuyen, cho du do bao hay chim. 2.2 Cac hop dong bao hiem rieng biet (vi du, chinh sach bao hiem khong kem theo khoan vay hoac cac loai hop dong khac) duoc phat minh tai Genoa vao ngay 14 the ky, nhu la cac be bao hiem duoc ho tro boi cac cam ket cua cac khu dat da do bo. Hop dong bao hiem hang dau duoc biet den tu Genova nam 1347, va trong bao hiem hang hai the ky tiep theo duoc phat trien rong rai va phi bao hiem duoc thay doi mot cach truc quan voi rui ro.3 Cac hop dong bao hiem moi nay cho phep bao hiem tach biet khoi dau tu. bao hiem hang hai.

Bao hiem tro nen tinh vi hon nhieu trong thoi ky Khai sang Chau Au, va cac giong chuyen nganh duoc phat trien. Bao hiem tai san nhu chung ta biet ngay nay co the duoc truy tim den Great Fire of London, ma nam 1666 da nuot chung hon 13.000 ngoi nha. Nhung anh huong tan pha cua ngon lua da chuyen doi su phat trien cua bao hiem “tu mot van de thuan tien thanh su cap bach, mot su thay doi quan diem phan anh trong viec Sir Christopher Wren dua vao mot trang web cho ‘Van phong Bao hiem’ trong ke hoach moi cua ong cho London vao nam 1667. “4 Mot so ke hoach bao hiem hoa hoan da co gang den khong co gi, nhung vao nam 1681, nha kinh te Nicholas Barbon va muoi mot cong su da thanh lap cong ty bao hiem hoa hoan dau tien,” Van phong Bao hiem Nha o “o mat sau cua Royal Exchange de bao dam gach va khung nha. Ban dau, 5.000 ho gia dinh da duoc bao hiem boi Van phong Bao hiem cua minh.5 Dong thoi, cac chuong trinh bao hiem dau tien cho bao lanh phat hanh cua cac du an kinh doanh da co san. Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransiultima modifica: 2018-07-19T21:58:59+02:00da sebaraspirasi7
Reposta per primo quest’articolo

Comments are closed.